Szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 117 ust. 2 (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 978, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. poz. 91).

Rodzaje szkoleń:

Szkolenie podstawowe obejmuje co najmniej:

  1. w zakresie prawa jazdy kategorii A – 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
  2. w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E – 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii:

  1. A obejmuje co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych w przypadku: rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E,
  2. B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje co najmniej:
  • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
  • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY (ITJ) Czas trwania
Cena netto w zł
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A 111h-65T,46P 4500,00
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE  88h-64T,24P B-3400,00
C,D-3900,00
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE  28h-4T,24P 2000,00
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A 51h-5T,46P 3500,00
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla  kat. B,BE,C,CE,D,DE 15h-1T,14P 1300,00 / 1500.00

  Bliższych informacji udziela: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy,
 tel. 81 74 68 401